CGC d.o.o. ovlašten je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.

Što je energetski certifikat?

(opširnije čl. 23. Zakona o gradnji, NN br. 20/2017 – na snazi od 8. ožujka 2017. godine)

à Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

1. zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti

2. privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama

3. stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje

4. slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.

à Dokument kojim se na pregledan način predočavaju energetska svojstva zgrade (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova, sustav hlađenja…) i koji ima propisani sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlaštena osoba.

à Dokument sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata.

Kada je potreban?

Energetski certifikat mora imati:

 1. zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup
 2. nestambene zgrade (poslovne, uredske, škole, fakulteti, vrtići, bolnice, sportske građevine, hoteli, restorani, trgovački centri, muzeji, knjižnice… )
 3. sve novoizgrađene nekretnine
 4. stambene zgrade, odnosno dio zgrade koji se prodaje
 5. od 1. siječnja 2016. godine i sve nekretnine koje se iznajmljuju, daju u leasing ili zakup

Investitor, odnosno vlasnik zgrade dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat!

Potreban je i prilikom kupoprodaje nekretnina, za svaku građevinu (stan, kuću, poslovni prostor itd.) veću od 50 m²; postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji.

 • Vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:
 • prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
 • kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
 • energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga
 • u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

Potreban je i za industrijsku građevinu koja je veća od 50 m², a grije se na temperaturu preko 18˚ ili hladi ispod 12˚.

Postoji li zakonska obveza ishođenja energetskog certifikata?

Zakonska obveza energetskog certificiranja zgrada u RH uvedena je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), a provodi se prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13).

Za kršenje ove obveze predviđene su novčane kazne u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna, a prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14).

Važenje energetskog certifikata?

Dokument vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja.

Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred iskazuje se za referentne klimatske podatke i pokazatelj je:

 1. specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava
 2. specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava, koja kod stambenih zgrada obuhvaća energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode i ventilaciju/klimatizaciju (ventilacija/klimatizacija se uzima u obzir ukoliko postoji i to samo kroz grijanje), a kod nestambenih zgrada obuhvaća energiju za rasvjetu i energije onih termotehničkih sustava naznačenih u Metodologiji u Tablici 5.18 (definirani tehnički sustavi za proračun do primarne energije za referentne klimatske podatke za pojedine vrste zgrada) za pojedinu vrstu nestambene zgrade (uredske zgrade, zgrade za obrazovanje, bolnice, hoteli i restorani, sportske dvorane, zgrade trgovine, ostale nestambene zgrade)

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G (A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred).

Važeći propisi

 • Zakon o gradnji (NN br. 153/13., 20/17)
 • Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14)
 •  Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17.)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN br. 73/15, 133/15)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN br. 73/15.)