CGC d.o.o. ovlašten je za izradu dokumentacije u postupku legalizacije objekata.

(nalazimo se na popisu službene stranice Hrvatske komore inženjera građevinarstva)

 • Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu.
 • Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja.
 • Samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova!

Što je postupak legalizacije?

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada definirano je posebnim propisom na razini RH Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je donesen u srpnju 2012. godine.

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi (Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, NN br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19).

Zahtjevu je potrebno priložiti određenu dokumentaciju koja ovisi o kategoriji u koju građevina pripada.

Popis potrebne dokumentacije – vidi na stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja à https://mgipu.gov.hr/istaknute-teme/legalizacija-nezakonito-izgradjenih-zgrada/postupak-legalizacije/4-skupine-zgrada/4186

Sve su građevine razvrstane u 4 kategorije prema složenosti i veličini i to cijele građevine, a ne samo njenog nelegalnog dijela.

 1. Zahtjevna zgrada – svaka građevina površinom veća od 400 m², građevine namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti površinom veće od 1000 m² te sve zgrade javne namjene bez obzira na površinu
 2. Manje zahtjevna zgrada – svaka građevina koja površinom nije veća od 400 m² i građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 1000 m²
 3. Jednostavna zgrada – svaka građevina koja površinom nije veća od 100 m² i građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 400 m²
 4. Pomoćna zgrada – građevina u funkciji osnovne zgrade, garaža, sušara, vrtna kućica, zimska kuhinja itd., koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m²

Do kada mogu legalizirati objekat?

Rok za predaju zahtjeva za legalizaciju bio jest do 30. lipnja.2018. godine!

Što ako sam propustio rok za predaju zahtjeva?

Građani koji zahtjev za ozakonjenje nisu uspjeli predati na vrijeme, odnosno do 30. lipnja 2018. do kada je bio zakonski rok za podnošenje zahtjeva, nadležnom upravnom odjelu mogu se obratiti radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji!

Što je nezakonito izgrađena građevina?

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011.g., na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.

Ako prostornim planom ili odlukom nadležnog tijela za određeno područje nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri etaže.

Kada legalizacija nije dopuštena?

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako je izgrađena:

 1. na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
 2. kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.).

Što je rješenje o izvedenom stanju?

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu. (rok za podnošenje zahtjeva trebao se podnijeti do 30. lipnja 2018. i nakon isteka toga dana ne može se više podnijeti!)

Zakonske novine

Zakonom o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 14/19) kojeg su zastupnici Hrvatskoga sabora izglasali na sjednici održanoj 25. siječnja 2019. godine à Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) prestaje s radom 1. srpnja 2019. godine!

AZONIZ će spise predmeta za donošenje rješenja o izvedenom stanju, uključujući i spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje, vraćati nadležnom upravnom tijelu na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada od dana stupanja na snagu navedenog Zakona.

Važeći propisi

 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o gradnji (NN br. 153/13., 20/17.)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN br. 98/12)